อย่าไปเสียเวลาทำความดี ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดีเลย


 

มันมีจริงๆนะ คนที่รักบางคนเพียงแค่เห็นหน้า คนที่ เ ก ลี ย ด บางคนเพียงแค่


ฟังใครเล่ามาเคยเป็นไหมไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะ สำหรับ


คนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ทำทุ กอຢ่างเพื่อหวังให้ทุ กคนบนโลกมารักเรา


เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะ ใส่ใจมากไปเราจึง ทุ ก ข์เพราะ สงสัย


มากไปจึง ท ร ม า นหากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้าง


ช่างมันเรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตั ดสิน เรื่องที่


ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือน


หน้าก็กลายเป็นเรื่องเล่า เรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆสุดท้ายก็เป็นแค่คำ นิน ทาเรา


ทุ ก คนเป็นได้ก็แค่คนในคำ นิน ทา คนใน ลม ปากใครๆ ไม่ต้อง พ ย า ย า มทำ


ตัวให้เป็นที่รัก ของทุ กคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออกมา


บางคนย ากที่จะเปลี่ยนคนที่ เ ก ลี ย ด เรา ให้หันมาชอบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไป


ใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่า อຢ่า เ สี ย เวลานั่ง ปั้นหน้า อยู่กับ


คนที่ไม่คิดจะ ยอมรับ เราเลยบางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่ ส า ม า ร ถ ซื้อ


ใจใครได้ การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วยอຢ่าเ สียใจถ้าเค้า


มองไม่เห็น ในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วบางครั้งคนเรา


ก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้นตั ดสิน ว่าเราดีหรือไม่แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุด


ของความดีของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้นเราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเค้า ใคร


กันแน่ที่ดีกว่ากันแต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความ


ดีสักวันคงจะรู้ผลแห่งความดี นั้น แต่ การจากกันด้วยความ เ ล ว ต่อให้นานเพียงใดความ


เ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้เลยเลือกใช้เวลา ที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อย


ให้เวลาเป็นคนบ่งบอกชีวิຕเหมือนรสชาติของ กา แฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม เข้มก็ดี


จืดก็ดี ต่างมีรสชาติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันจะชง กา แฟ ให้ถูกปาก ทุ ก


คนบนโลกได้อຢ่างไรกัน ทำอຢ่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมาปรับอຢ่างไรก็ไม่ได้ผล


ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะอຢ่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง


ขอบคุณบทความดีๆจาก นุสนธิ์บุคส์