จงอย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง


อย่าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง

ใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง อย่าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้ อ คิ ด ได้ดีมาก

การใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง อย่ าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

หากว่าของที่มีค่า ห ากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า

ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า


หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่ าเสี ยใ จ ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใ จในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ ค น ร้ อ ย ค น มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตให้ถูกใ จคนอื่น จนลืมว่า เราควรที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง ไปฝ ากไว้กับสายต าของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต อย่ ายึดติดกับส ายต าของคน

อย่ าสับสนกับคำพูดของใคร ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและ ทุ ก ข์ เราควรกำหนดเอง

อ ย่ า พ ย า ย า ม ไปวิ่ง ต า ม ใคร จนคุณดูไร้ค่า เราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก

ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไ รก็ต ามที่จะต้องเกิດขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเอง

มีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง รักตัวเอง ให้มาก อย่าเก็บเอาคนอื่นมาใส่ไว้ในใจ เพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรักเรา ห่วงใยเรา เท่าตัวเราหรอก สู้นะ