ทุกคนล้วนมีเทวดาปຣะจำตัว วิธีบูชาขอให้ท่านเปิดทาง ให้ทำมาค้าขึ้น


 

ทุกคนล้วนมีเทวดาปຣะจำตัว วิธีบูชาขอให้ท่านเปิดทาง ให้ทำมาค้าขึ้น ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีกินมีใช้ตลอดปี


เทวดาประจำตัว การบูชาอย่างถูกวิธี เก็บไว้ทำได้


ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทวดาประจำตัวนั้น ซึ่งล้วนเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวเราสามารถทำได้ คนเราทุกคนนั้นล้วนมีเทวดาประจำตัวตนอยู่รอบตัว การที่เราสะสมความดีทำบุญให้กับตนเอง รวมถึงการทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวที่ดูแลเรา จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้า ชีวิตมีความมั่นคงมั่งคั่ง มีความเจริญขึ้นจากเดิม ซึ่งเป็นในเรื่องของความเชื่อที่ทำต่อกันมาจนถึงในทุกๆวันนี้


นอกจากการที่การสวดมนต์แล้วนั้น เรายังต้องดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เทวดาจะคอยคุ้มครองช่วย เหลือและช่วยกันค้ำจุน ให้ชีวิตของเรามีความเจริญมากยิ่งขึ้น โดยบทสวดมนต์เพื่ออุทิศแก่เทวดาประจำตัวมีอยู่ตามด้านล่างนี้


ตั้งนะโม 3 จบ หลังจากนั้นสวดบทต่อไปนี้


อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา


อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา


มุณี สิทธิ มาจาปิตุโร อะโร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ


ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า อานุภาพของพระธรรม และพระ สงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าฯ ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน


ข้าฯ ขออุทิศบุญนี้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าฯ ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้ า นเรือนที่อยู่อาศัยของข้าฯ กิจการค้าขายของข้าฯ หากท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป


ขอมีความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านมีภพภูมิที่สูงขึ้น เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขออโหสิก ร ร มแก่ข้าฯ และจงขออนุโมทนาบุญกับข้าฯ ขอจงดลบันดาลให้ข้าฯ มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอด ภัยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย


ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การค้าขาย ขอให้เอาชนะศั ต รูห มู่ ม า ร ขอให้ข้าฯ เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้ข้าฯ มีโชค ลาภ และประสบความสำเร็จในทุกก ารงานด้วยเทอญ สาธุ


สำหรับการบูชาเทวดาก็เหมือนเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราปฏิบัติบูชากันด้วยความตั้งใจตั้งมั่น และการทำความดีให้มาก หลังจากที่เราทำบุญแล้วต้องมีการเชื่อมบุญถึงท่าน ในตอนที่กรวดน้ำให้ตั้งใจอธิษฐานและให้อุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้กระทำ ส่งไปให้เราเทวดาอารักษ์ของเราด้วย