ต้องทำสักครั้งในชีวิต บุญใหญ่ ทอดกฐิน ได้ผลมหาศาล พลิกชีวิตแย่ๆให้ดีขึ้นได้


ต้องทำสักครั้งในชีวิต บุญใหญ่ ทอดกฐิน ได้ผลมหาศาล พลิกชีวิตแย่ๆให้ดีขึ้นได้

บุญจากการทอ ด กฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการ อีกทั้งการทำบุญทอ ด กฐินจะมีเฉพาะในพ ระพุทธศาสนาเท่านั้น

การทอ ด กฐิน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทุกยุคทุกสมัย มีความศรัทธาเลื่อมใสว่า เป็น ยอ ด ของมหากุศล จะเป็นเหตุนำทางให้ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการทอ ด กฐินนั้น ได้มหานิสงค์อันยิ่งใหญ่สุด

การทอ ด กฐินคื อ ก ารนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพ ระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พ ระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเ อ ก ฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้

หากอยากให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอ ด กฐินผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย3ปีติดกัน

การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรื อ ก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น

โดยคำว่าการทอ ด กฐินหรื อ ก ารกรานกฐินจัดเป็นสังฆก ร ร มประเภทหนึ่งตามพ ระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา

คือพ ระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร ร มนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคร าะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพ ระสงฆ์โดยจำเพาะ

แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนาและความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญและก ร ร มของคนที่ทำ

ในพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่อ อ ก ด อ ก อ อ ก ผลมห าศ าล

พ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ทอ ด กฐินด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการทอ ด กฐินครั้งหนึ่งก็ดีจะปรารถนาเป็นพ ระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพ ระอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็นพ ระ อ รหั นต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพ ระมหาก ษั ต ริย์500ชาติ

เป็นมหาเศ ร ษ ฐี 500 ชาติเป็นอนุเศ ร ษ ฐีอีก500ชาติเป็น ค ห บ ดี อีก500ชาติตามลำดับ

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอ ด กฐินยังมีอีกมากมาย

1 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

2 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

3 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่าย กย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศ รั ท ธ าน่าเคารพนับถือ

4 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ท รัพย์ส มบั ติให้เ กิ ด เป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

5 ทำให้เป็นคนรูปงามผิว พ ร ร ณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 ทำให้เป็นผู้มี จิ ต ใ จตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึง ธ ร ร ม ได้โดยง่าย

ท่านจง คิ ด ดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าร่วมทอ ด กฐิน 3 ปี ติดต่อกันนั้นบุญนั้นจะมากเท่าใดครูบาอาจารย์ท่านถึงได้เน้นในเรื่องนี้มากและมีตัวอย่างที่พิ สูจน์มาแล้วม ากม าย

ใครที่ขัดสนเรื่องเงินทองมีแต่ปัญห าเรื่องเงินบ อ ก ได้คำเดียวว่าควรทำอย่างยิ่ง แล้วชีวิตคุณจะดีอย่างไม่น่าเ ชื่ อเลยทีเดียวค่ะ

ที่มา...108res ources