ถึงเขาจะทำเราเจ็บปวด ก็จงอโหสิกรรมให้เขาไป

 


ถึงเขาจะทำเราเจ็บปวด ก็จงอโหสิกรรมให้เขาไป

ในชีวิตนี้คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุ กข์มากมาย ธรรมะ คำสอนของพ ระพุ ทธองค์ จึงสอนให้ทุ กชีวิตเข้าใจและ อยู่ร่วมกับทุ กข์

เมื่อละวางใจได้ก็จะทุ กข์น้อยจนรู้สึกๆ เฉยๆ กับทั้งทุ กข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พ ระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหลาย ท่านเห็นถึงเ ห ตุและผลตรงนี้ จึงอย ากตั ดจากกองทุ กข์ทั้งมวล

ต้นเหตุแห่งทุ กข์ คือ การตั ดไ ฟแต่ต้น นั่นคือ ไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุ กข์อีก โ ก s ธ โ ม โ ห อา ฆ าต ม า ด ร้ า ยใคร ก็อ โ ห สิ ก ssมเขา

ใครทำให้เ จ็ บ ซ้ำ น้ำใจ เ บี ย ด เ บี ย นชีวิตเราและคนที่เรารัก ก็ไม่คิดแก้ แ ค้น เอาคืนความโ ก ร ธ ไม่ใช่ โ ง่หรอก เพียงแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น

ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะต ามเ เ ก้แ ค้น เอาคืน เพื่อให้ได้ ความสะ ใจเพียง ชั่ วครู่ แต่ต้องเวียนว่ายในวัฏจักรนั้นย าวนาน เกิดใหม่ก็ต้องเจอคนเหล่านั้นซ้ำๆ

ไม่เขาชดใช้เรา เราก็ต้องชดใช้เขา เวลาที่เราทุ กข์ ท่านทั้งหลายยังไม่เรียนรู้บทเรียนนั้นอีกหรือ ว่ามันทุ กข์ ทนมาน เจ็ บป วดเพียงใด ยังอย ากเจอ อย ากเจ็ บ

อย าก ทุ ร น ทุ ร าย ซ้ำๆ วนเวียนไม่จบสิ้ นอีกทำไม คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้ก รรมที่ทำ ทุ กเหตุในชีวิตไม่มีความบังเอิญ

มีแต่ถูกกำหนดด้วยผลของกssมที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น เมื่อบุญมาก บุญก็จะช่วยนำพาเราให้ห่างความทุ กข์ แต่เมื่อความทุ กข์ไล่หลังมาทั

เราต่ างก็ต้องชดใช้ทุ กคน วางลงเถอะหนาใจที่ยึ ดมั่ นถื อมั่ น ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง จะแบกให้หนักถือให้เ ห นื่ อ ยอยู่ทำไม หนทางหลุดพ้น คือ ธรรมะ

คำสอนของพร ะพุ ทธองค์ อยู่ตรงหน้าแล้ว ท่านจงถามตัวเองเถิด อยากหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่เราขุดฝังตัวเองไหม…..

ขอบคุณที่มา…thatlikegood