สวดแล้วรวย เพียงอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้ เทวดามีอยู่ทุกคนจะรวย หรือจนอยู่ที่บูชา

  

เทวดามีอยู่ทุกคนจะร วย หรือจ น อยู่ที่บูชา สวดแล้วรว ย

การอุทิศบุญก็คือ การเชื่อมบุญที่ได้ทำไปแล้วไปถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ ซึ่งไม่ใช่พิธีการทางไสยศาสตร์หรือเรื่องราวที่สลับซับซ้อนใด ๆ เปรียบเสมือนเราจุดไฟต่อเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ส่งไฟต่อเทียนไปให้อีกเล่มหนึ่งฉันใดฉันนั้น

ซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือการตั้งจิต ให้สงบแล้วภาวนาอธิษฐานส่งผลบุญที่ได้ทำนี้ไปให้เขา แนะนำภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรดระหว่างคิ้ว 

กล่าวคำอ ธิ ษฐ า นจิต ดังต่อไปนี้ค่ะ

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ข อส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีค ว า มสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พ ย า น

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่ อ – ส กุ ล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ค ว า มทุ กข์ เ รื่ อ งที่ประสบปั ญ ห า

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด

ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าแวะ อ ย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ข ออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ

ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ ส า ธุ บุญ

การขอฝาก ผ่านบารมี ของพ ร ะแม่คงคาและพ ร ะแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

การกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง คือ เพียง อ ธิ ษฐ า น จิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ

ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่ โคนต้นไม้ระหว่างท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบ คำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย เพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือเอาไว้

ที่มา...vrthainews.com