น้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว ทำบ่อยๆชีวิตดีขึ้นแน่นอน เสริมสิริมงคล เสริมบุญบารมีให้กับชีวิต

 

น้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว ทำบ่อยๆชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดตั้งแต่ตอนยังเล็กๆว่าทุกครั้งเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญแล้วควรจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำ

ตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและเกื้อหนุนให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องผ่ า นพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้โดย

ง่ายแนะนำว่าให้กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวของเราก่อนเพื่อเป็นการเสริมจิตที่คิดดีและเป็นกุศสลกับเราให้เหนือกว่าจิตที่คิดไม่ดี

กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัว ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานังโหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

ความเจริญใจค่อยๆรินน้ำลงบนพื้นช้าๆ ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังแก่พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออนิสงค์ผล

บุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า

ชื่อ กล่าวชื่อ นามสกุล กล่าวนามสกุล สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออดีต ทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับ

เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความ ทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ

เรื่องที่เจอกับปัญหาขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใดก็ตาม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใด

ก็ตาม ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อย่าได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุก

ท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวที่ข้าพเจ้าโปรยกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ในส่วนของการกรวดน้ำนั้น หากว่าเรากรวดน้ำลงดินกุศลผลบุญจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแบบแห้ง ในระหว่างกรวดน้ำให้อธิษฐาน

จิตสำหรับผู้ที่มีบุญบารมียังไม่มากพอแต่ถ้าไม่สะดวกก็แนะนำให้กรวดน้ำบนภาชนะแล้วนำไปโปรยที่ต้นไม้ใหญ่ลงดินได้การขอฝาก

ผ่ า นพระบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เป็นสิ่งที่สำคัญมากในระหว่างการท่องคำกรวดน้ำทางด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอด

จนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากหรือน้อยเพียงใดก็ขอเทจนน้ำหมดไปพร้อมกับคำพูดในประโยคสุดท้ายโดยไม่ต้องให้หลง

เหลือเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออ่านจบแล้ว แนะนำว่าให้เก็บบุญนี้เอาไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อที่จะได้บุญได้กุศลซึ่งกันและกันต่อไป