วิธีใส่บาตรเพิ่มรวยตามวันเกิด ทำบุญถูกวิธีได้อานิสงส์มาก

 


วิธีใส่บาตรเพิ่มรวยตามวันเกิด ทำบุญถูกวิธีได้อานิสงส์มาก

การทำบุญตักบาตรก็ทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้ หากทำถูกวิธีจะทำให้รวยได้เลยทีเดียว วันนี้เราก็จะเอาเคล็ดลับ ใส่บาตรเพิ่มรวยตามวันเกิด มาฝากทุกคนจะได้ทำถูกและเกิดความเป็นสิริ ม ง ค ลแก่ ชี วิ ต โดยการใช้ นมสด น้ำผึ้ง และ กล้วยสุก มาใส่บาตรจะเป็นตัวช่วยก ร ะ ตุ้ นให้ด้านของพลังงานบวกได้ ทำให้มีเ ส น่ ห์ มีศักยภาพ และทำให้คนรัก ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ ลองมาดูว่าก่อนจะตักบาตรนั้นจะต้องเริ่มอย่างไรบ้าง

เริ่มตักบาตรให้ได้บุญต้องทำแบบนี้

ก่อนอื่นเลยตั้งใจให้ดีว่าต้องการจะทำบุญตักบาตร ตั้งจิตให้มั่นที่อยากจะทำบุญ แล้วก็ขอพรให้สมหวัง ไม่อับจนปัญญา ขอให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาในการจัดการกับทุกอย่าง ก่อนจะใส่ก็ไปจัดการจุดธูป 3 ดอก กลางแจ้งก่อนนะ ทำการขอขมา

โดยเริ่มที่ให้สวดนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รู หมู่ ม า ร หมู่พ า ล ทุกภพ ทุกชาติ ขอให้อโ ห สิ ก ร ร มให้ขาดจากกัน” พอกล่าวเสร็จแล้วก็เอาของที่เตรียมไว้สำหรับใส่บาตรนั้นมายกขึ้นท่วมศีรษะ พร้อมกับกล่าวคาถานี้

เริ่มที่ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวดังนี้

นะโม พุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา

ปะสันตะ จิตตา ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ

สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะ มา คะ ตา

กาละ โภชนะ วิกาลโภชนา

อาคัจฉายะ อาคัจ ฉาหิ ปิยัง มะ มะ

สีวะลีจะมหา เถโร สัพพะลาโภ นิรัน ตะรัง

ตะมะหัง สัง ฆัง สิระ สา นะมามิ

พอสวดจบแล้วให้กล่าวคำนี้ต่อได้เลย

ข้าพเจ้าใส่บาตรถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ขอให้ ผู้มีฤทธิ์ในดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุง ศ า ส น า ขอให้  (เอ่ยชื่อตัวเอง) (วัน เดือน ปี) จงสว่างไสว ปรากฏในแ ด น พุ ท ธ ศ า สน า ขอความไม่มีความ จ น ความ ทุ ก ข์ จงอย่าได้เ กิ ด แก่ข้าพเจ้าอีกเลย

พอเสร็จจากการตักบาตรแล้วก็ให้ตั้งนะโม 3 จบอีก แล้วก็ให้กล่าวว่า “กุ ศ ลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดชปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมี เต็มขั้น เกิดสภาวธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพ ทุกชาติ โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ทุกภพทุกชา ติ ศั ต รู หมู่ม า ร หมู่พ า ล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อ โ ห สิ ก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ ค้ำจุนข้าพเจ้า ” หากเตรียมน้ำมาก็กรวดน้ำด้วยจะดีมาก ๆ เลย โดยจะต้องกรวดน้ำให้ถูกหลักดังนี้เลย

การกรวดน้ำและคำอธิษฐาน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตัวเอง) ได้ทำโดยสะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญทั้งหลายไปหายัง พ่อ แม่ บรรพ บุ รุ ษ ที่ ล่ ว ง ลั บไปแล้ว และ มเ ห สิ  กขา เ ท ว บุ ต ร เ ท ว ดาผู้รั ก ษ า บ้าน เมื องทุกฝ่าย ทุกแห่ง ทุกที่ อันรั ก ษ าสถานที่นี้ เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบน อากาศอันมีความหมาย มีอากาศา เ ท ว ด า พ ร ะ ย า อินทร์ พ ร ะพ ร หมพ ร ะย าย ม ร า ช ครูอาจารย์ เทวดาทั้งหลาย สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ทั้งหลาย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหลาย ตลอดจน เจ้าก ร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ

ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสัตว์ก็ดี เป็นเ ป ร ต  วิสัย สั ม ภเ ว สีที่ไหน หรือเป็นโ ร ค า พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตัวเอง) ก็ดี ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศาลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบาย ด้วยกันทุกฝ่าย

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตัวเอง) ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำอย่าได้ผิดพลาดหรือสูญหายฉายะอิวะ ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้ เป็นดังร่มเงา ติดตามข้าพเจ้าไปในทุกภพชาติ และนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึง พ ร ะ นิ พ พานเป็นที่สุด ด้วยเทอญ ด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตนเอง) ขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

พอกล่าวเสร็จแล้วก็ทำการกรวดน้ำลงพื้นดินได้เลย ทำตามนี้จะเป็นการกรวดน้ำตักบาตรที่ได้บุญกุศลยิ่ง สำหรับใครที่ไม่มีเวลาทำบุญ ทำทานเลย ลองหาเวลาตื่นเช้ามาตักบาตรหน้าบ้านตัวเองง่าย ๆ ก็ได้นะ โดยไม่ต้องไปถึงวัดเลย ใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้น หากทำได้จะเป็นการเสริมสิริ ม ง ค ลให้กับ ชี วิ ตเป็นอ่ย่างมาก